Piektdiena, 19.01.2018, 23:44
Sveicināti, Viesis
Sludinājumi | Forums | Reklāmraksti | Foto | Filmas
[ Jaunas vēstules · Dalībnieki · Foruma noteikumi · Meklēšana · RSS ]
Lappuse 1 no 11
Forums » Sabiedrība » Sabiedrība, Notikumi, Viedokļi » SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ (SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ)
SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ
BecreativeDatums: Trešdiena, 26.08.2009, 19:04 | Ziņojums # 1
Pulkvedis
Grupa: Администраторы
Ziņojumi: 150
Apbalvojumi: 2
Reputācija: 1
Statuss: Offline
SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ

ü Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus, persona vēršas tajā Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests), kuras teritorijā ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu.

ü Konkrētāku informāciju ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Sociālo jautājumu centra informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,O,T,C - 9.00 – 17.00; Pt 9.00 – 16.00. No 17.00 – 21.00 savu jautājumu var ierunāt automātiskajā atbildētājā.

ü Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa: www.ld.riga.lv

Papildus informācija Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) Sociālajos dienestos

Kurzemes rajonā

Baldones ielā 2, (67012369

(Uz rekonstrukcijas laiku
Mārtiņa ielā 9, (67012369)

Zemgales priekšpilsētā

E.Smiļģa ielā 46, ( 67012271

Latgales priekšpilsētā

Avotu ielā 31, (67037695

Vidzemes priekšpilsētā un Centra rajonā

Vidrižu ielā 3, (67012126

Ziemeļu rajonā

Rūpniecības ielā 21, ( 6702664

Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem.

Materiālo stāvokli un ienākumus ģimenes, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir darbaspējīgs, deklarē ik pa 3 mēnešiem, ģimenes, kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, ik pa 6 mēnešiem. Kvītis par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, iesniedz ik pa 3 mēnešiem.

Pievienots (26.08.2009, 19:02)
---------------------------------------------
SOCIĀLIE PABALSTI
Saskaņā ar Rīgas domes 03.07. 2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 84 „ Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Rīgas dome nodrošina iedzīvotājiem:

Code
garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni.
GMI līmenis personai ar invaliditāti vai vecuma pensionāram ir Ls 90;
GMI līmenis Ls 48 ir:
- bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, kuri mācās vispārizglītojošā skolā vai iegūst profesionālo izglītību;
- vienam no vecākiem vai aizbildnim ģimenēs ar bērniem;
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš uzsācis patstāvīgu dzīvi un ir vecumā līdz 24 gadiem;
- ilgstoši (ilgāk par mēnesi) darbnespējīgai personai;
- darbspējīgai personai 3 gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas (pensionēšanās vecums no 01.07.2008. sievietēm ir 62 gadi, vīriešiem - 62 gadi);
- darbspējīgai personai - vienu gadu pēc darbspēju atjaunošanas sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos.
Darbspējīgām personām GMI līmenis ir Ls 37.
Ja personas (ģimenes) ienākumi ir mazāki par Rīgas domes noteikto GMI līmeni, persona (ģimene) var saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai.

Code
Pabalstu veselības aprūpei Sociālais dienests var piešķirt, ja persona nespēj apmaksāt savas veselības aprūpi:

- veselības apdrošināšanas polises iegādei (polise netiek piešķirta personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbrīvota no pacienta iemaksas);

- pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (t.i., valsts nekompensētās daļas) samaksai;

- personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju un kurai pietrūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, - materiālo atbalstu zobārstniecības un zobu protezēšanas izdevumu pilnīgai vai daļējai segšanai, kopsummā nepārsniedzot Ls 75 trīs gadu laikā;

- inkontinences līdzekļu iegādei, pensionāriem un invalīdiem, kuriem slimības dēļ ir nepieciešams lietot šos palīglīdzekļus un kuriem tos nav tiesības saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus līdz Ls 240 gadā.

Pievienots (26.08.2009, 19:03)
---------------------------------------------

Code
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot mācību gadu, ja ģimenē ir bērns, kurš mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.

Code
Pabalstu sakarā ar dzīvesvietas maiņu, ja persona (ģimene) maina deklarēto pamata dzīvesvietu pamatojoties uz Rīgas domes Dzīvojamo telpu Izīrēšanas komisijas lēmumu.

Code
Apbedīšanas pabalstu, ja persona uzņēmusies kāda miruša cilvēka apbedīšanu. Sociālais dienests apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ls 300.

Code
Pabalstu ārkārtas situācijā, ja personas (ģimenes) mājokli piemeklējuši plūdi, ugunsgrēks u.c. ārkārtas situācija.

Code
Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz individuālās sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.

Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - dzīvesvieta) un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim vai arī nepārsniedz Ls 165 atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, ja:

personai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; personai (ģimenei) nav noslēgts uztura līgums, personai (ģimenei) nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus), personai (ģimenei) nav parādsaistību, persona (ģimene) nav izsniegusi aizdevumu, personai (ģimenei) nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, persona (ģimene) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Pievienots (26.08.2009, 19:03)
---------------------------------------------
Saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem Nr. 56 „ Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem” Rīgas dome nodrošina iedzīvotājiem:

Code
Dzīvokļa pabalstu, ja pēc dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu apmaksas personas (ģimenes) rīcībā paliek mazāk iztikas līdzekļu par noteikto GMI līmeni.

Code
Ja:

- personai, kura saņem valsts pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu,

- ģimenei ar bērniem, ir izveidojies parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem, tad persona (ģimene) var saņemt palīdzību dzīvokļa parāda jautājuma risināšanā. Ja Sociālais dienests pieņem lēmumu sniegt palīdzību, piešķirot dzīvokļa pabalstu palielinātā apmērā, un nama apsaimniekotājs piekrīt, tiek noslēgts trīspusējs līgums. Piešķirot dzīvokļa pabalstu palielinātā apmērā, Sociālais dienests un persona slēdz vienošanās līgumu par līdzdarbības pienākumiem, personas vai ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk tekstā – palīdzības pieprasītājs), kas deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un kuras ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz Ls 250, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz Ls 200 vienam cilvēkam.

Pievienots (26.08.2009, 19:04)
---------------------------------------------
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Code
Personām, kuras slimības, vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kurš var būt:

* Aprūpes biroja nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
* pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, ja personai nav likumisko apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Code
Vientuļai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti, ir iespēja apmeklēt Dienas centru, kurš ir bezmaksas pakalpojums.

Dienas aprūpes centrā ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku, veidojot jaunus sociālos kontaktus, gūt atbalstu no līdzīgās situācijās nokļuvušiem cilvēkiem.

Rīgas pilsētā ir izveidoti specializēti Dienas centri personām ar kustību traucējumiem un personām ar demenci.

Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (Dienas centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Code
Personai ar invaliditāti:

* kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu;
* kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz Ls 3000) vai servisa dzīvokli.

Pievienots (26.08.2009, 19:04)
---------------------------------------------

Code
Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:

*
Dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

*
Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, kurš tiek piedāvāts Rīgas dienas aprūpes centru klientiem, lai šīs personas apgūtu pašaprūpes un patstāvīgas dzīves iemaņas;

*
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.

Code
Ģimenei ar bērniem ir iespēja saņemt profesionālu psiho sociālu palīdzību krīzes situācijā - gan īslaicīgu uzturēšanos krīzes centros (sievietēm ar bērniem un bērniem), gan arī tikai profesionāļu konsultācijas. Ir iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību zvanot uz krīzes tālruni 67222922.

Code
Jebkuram Rīgas bērnam ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju Dienas/Atbalsta/Dienas aprūpes centros.

Code
Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem var vērsties personas, kuru ģimenē ir sociālās problēmas, un saņemt sociālā darba speciālista palīdzību šo problēmu risināšanā. Ģimenēm ir iespēja saņemt profesionāļu konsultācijas.

Code
Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei) nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona (ģimene) var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs.

Code
Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu.

Code
Ja personai (ģimenei) nepieciešama bezmaksas juridiskā palīdzība, to iespējams saņemt Rīgas domes Sociālo jautājumu centrā - Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 21. kabinetā.

2009.gada aprīlis

Rīgas pašvaldības portāls

 
Forums » Sabiedrība » Sabiedrība, Notikumi, Viedokļi » SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ (SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ)
Lappuse 1 no 11
Meklēšana: